Danh Sách Top Cao Thủ

Thứ Hạn Tên Nhân Vật Cấp Độ
1 LinhLung 119
2 F1 119
3 F2 119
4 Gregor 119
5 еcz 119
6 ZenonKing 119
7 TTB¤tQuy 119
8 MçnNg÷c 119
9 Ng÷cNæ 119
10 ÐôngTà 119